Regulamin

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 3/2015
z dnia 11.04.2015 r.
Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Ogrodowego
„Nowy Świat” w Bochni

R E G U L A M I N

RODZINNEGO OGRODU
DZIAŁKOWEGO
„HUTNIK”

ROZDZIAŁ I

Przepisy wstępne

§ 1
1. Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego „Hutnik”, zwanego dalej ,,rodzinnym ogrodem działkowym” , prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe „Nowy Świat” w Bochni, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
1) „Zarządzie Stowarzyszenia” – należy przez to rozumieć: zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” w Bochni;
2) „Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia” – należy przez to rozumieć: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” w Bochni;
3) „stowarzyszeniu” – należy przez to rozumieć: „Stowarzyszenie Ogrodowe „Nowy Świat” w Bochni;
4) „działkowcu” lub „użytkowniku” – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o której mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

§ 2
Zasady funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego oraz zarządzania nim regulują w szczególności:
1) ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwana dalej „ustawą”,
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane,
3) ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4) ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo lotnicze,
5) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
6) statut Stowarzyszenia Ogrodowego ,,Nowy Świat” w Bochni z dnia 29 marca 2014 r., zwany dalej ,,statutem Stowarzyszenia”
7) uchwały i wytyczne organów Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” w Bochni.

§ 3
Stowarzyszenie Ogrodowe ,,Nowy Świat” w Bochni, prowadzi rodzinny ogród działkowy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

§ 4
1. Rodzinny ogród działkowy stanowi wydzielony obszar gruntu, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.
2. Infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego, z zastrzeżeniem art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz dalszych postanowień niniejszego regulaminu.

§ 5
Rodzinny ogród działkowy, będący urządzeniem użyteczności publicznej, spełnia pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast Bochni, tworzeniu warunków życia społeczności lokalnych i działkowych rodzin. Szczególne znaczenie rodzinnego ogrodu działkowego polega na kształtowaniu środowiska, ochronie
i zachowaniu składników przyrody, prowadzeniu i propagowaniu działalności ekologicznej, prowadzeniu szerokiej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

§ 6
1. Rodzinny ogród działkowy składa się z kilku terenów.
2. Teren, jako obszar gruntu, jest wydzieloną jednostką przestrzenną podzieloną na działki oraz tereny ogólnodostępne i wspólne.

§ 7
1. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną w rodzinnym ogrodzie działkowym
2. Powierzchnie nowotworzonej działki ustala się w granicach do 500 m2.
3. Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego lub planami obowiązującymi w rodzinnym ogrodzie działkowych, w chwili powstania Stowarzyszenia Ogrodowego ,,Nowy Świat” w Bochni.
4. Działka nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne.
5. Plan zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego uchwalany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego ,,Nowy Świat” w Bochni, a jego wykonanie powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 8
1. Działka w rodzinnym ogrodzie działkowym przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych.
2. Działka ma szczególne znaczenie dla integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowania dzieci i młodzieży, zachowania aktywności i zdrowia ludzi trzeciego wieku oraz poprawy warunków bytowych rodziny.
3. Działka w rodzinnym ogrodzie działkowym nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w ust.1, a przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej oraz wynajmowania części lub całej działki.
4. Zakaz, określony w ust. 3, stosuje się odpowiednio do altany.
5. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą terenów, stanowiących części wspólne rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 9
1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
2. Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych lub zorganizowania swojego centrum życiowego.
3. Altana na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.
4. Przy budowie, remontach oraz użytkowaniu altan, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 10
1. Działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą.
2. Prawo do działki ustanawia Zarząd Stowarzyszenia na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawartej
z działkowcem.
3. Na zasadach określonych w statucie Stowarzyszenia, działka w rodzinnym ogrodzie działkowym może być oddana w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej. Szczegółowe zasady korzystania przez te instytucje z działki oraz urządzeń i obiektów rodzinnego ogrodu działkowego określać mają uchwały Wlanego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§ 11
1. Działkowiec, zwany także: ,,użytkownikiem działki” jest w szczególności uprawniony do:
1) korzystania z terenów ogólnodostępnych i wspólnych oraz ogólnodostępnej infrastruktury znajdującej się w rodzinnym ogrodzie działkowym, zgodnie z zasadami, określonymi przez Stowarzyszenie;
2) zapraszanie na teren użytkowanej działki rodzinę i osoby znajome;
3) korzystania z porad Stowarzyszenia, odnoszących się do sposobu zagospodarowania i prowadzenia działki;
4) zgłaszania Zarządowi Stowarzyszenia wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania rodzinnym ogrodem działkowym,
5) nabycia członkostwa w Stowarzyszeni, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
6) uczestniczenia we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych w rodzinnym ogrodzie działkowym, na zasadach i w przypadkach, określonych przez Stowarzyszenie.
2. Działkowiec ma w szczególności obowiązek:
1) przestrzegać ustawę,
2) przestrzegać ustaleń poczynionych przez Stowarzyszenie,
3) przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz dbać o wypełnianie tego obowiązku przez osoby, korzystającej z użytkowanej przez niego działki,
4) użytkować przydzieloną mu działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,
5) zapewnienia estetyki działki, to jest w szczególności, dbania o stan techniczny wszelkich urządzeń znajdujących się na działce, regularnego koszenia trawy, dbania o stan nasadzeń i upraw,
6) zagospodarowania odpadów, w tym odpadów komunalnych, zielonych i innych oraz ścieków, zgodnie
z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz odrębnymi przepisami Stowarzyszenia,
7) przetrzymywać swoje zwierzęta jedynie na terenie własnej działki i wyłącznie pod nadzorem,
8) działać w interesie rodzinnego ogrodu działkowego,
9) uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione organy Stowarzyszenia w terminie przez nie ustalonym,
a w przypadku zwłoki – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
10) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
11) otaczać opieką mienie rodzinnego ogrodu działkowego,.

§ 12
1. Urządzenia i instalacje rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkowników działek są własnością Stowarzyszenia Ogrodowego ,,Nowy Świat” w Bochni.
2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.

ROZDZIAŁ II
Zagospodarowanie działki

§ 13
1. Działka jest integralną częścią rodzinnego ogrodu działkowego i powinna być zagospodarowana zgodnie
z regulaminem.
2. Granice działki muszą być zgodne z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 3 i trwale oznakowane.
3. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3.
4. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 3 spoczywa na Zarządzie Stowarzyszenia. Jednakże obowiązek ten obciąża działkowca, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy odrębne.

§ 14
1. Z uwzględnieniem warunków określonych regulaminem, działka może być wyposażona w szczególności w następujące urządzenia:
1) altanę,
2) szklarnię,
3) tunel foliowy,
4) okna inspektowe,
5) studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,
6) zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),
7) pergolę, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,
8) piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.
2. Budowa remont lub konserwacja wszelkich obiektów znajdujących się na działce musi odpowiadać wymogą powszechnie obowiązującego prawa w tym prawa budowlanego.

§ 15
1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
2. Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki,
w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 16
1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo). Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.
2. Uzyskanie niezbędnej zgody, w tym pozwolenia, na budowę i użytkowanie szamba, obciążą działkowca.
3. Przed przystąpieniem do prac, zmierzających do wybudowania, urządzenia, o którym mowa w ust. 1 i uzyskania wymaganych zezwoleń, działkowiec obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zarządu Stowarzyszenia na podjęcia zamierzonych prac.
4. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić wydania zgody, o której mowa w ust. 3 w szczególności w przypadku, gdyby budowa lub użytkowanie urządzenia, o którym mowa w ust. 1 naruszała zapisy dokumentów, wymienionych w § 7 ust. 3, bądź też zagrażałaby środowisku naturalnemu lub prowadziła do nadmiernych utrudnień w użytkowaniu działek sąsiednich, albo też części i urządzeń wspólnych.
5. Eksploatacja szamba i wywóz nieczystości musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 17
1. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.
2. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2.
3. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu.
4. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
5. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.
6. Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 3 określa miejsce usytuowania altany, działkowiec zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.

§ 18
1. Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie Zarząd Stowarzyszenia o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki.
2. Prace, o których mowa w ust. 1 muszą być zgodne z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 19
1. Zarząd Stowarzyszenia nakaże działkowcowi wstrzymanie budowy lub rozbudowy altany w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów regulaminu.
2. Działkowiec zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny sposób usunięte.
3. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, Zarząd Stowarzyszenia, w imieniu Stowarzyszenia, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
4. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

§ 20
Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i wysokość do 3 m. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.

§ 21
Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.

§ 22
1. Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy rodzinnego ogrodu działkowego, części wspólnych i dróg komunikacyjnych
w rodzinnym ogrodzie działkowym.
2. Zarząd Stowarzyszenia może nakazać rozbiórkę szklarni i tuneli foliowych z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania przy ich stawianiu regulaminu.

§ 23
Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 m2.

§ 24
1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, zbiorniki wodne na działce mogą mieć powierzchnię:
1) basen i brodzik łącznie do 15 m2,
2) oczko wodne do 10 m2.
2. Łączna powierzchnia zbiorników wodnych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać powierzchni 15 m2, a ich głębokość nie może przekraczać 1m.
3. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwo związane z budową
i użytkowaniem zbiornika ponosi działkowiec, postanowienia § 16 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 25
1. Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 metr od granic działki.
2. W odległości do 2 metrów od granic działki, pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów.

§ 26
1. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 2 metrów i powinno być ażurowe.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

§ 27
1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.
2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 2 metrów.
3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą rodzinnego ogrodu działkowego nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 28
1. Przy sadzeniu krzewów i drzew owocowych należy dobierać gatunki i odmiany zalecane dla rodzinnego ogrodu działkowego.
2. Zaleca się sadzenie drzew słabo rosnących i karłowych.
3. Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.
4. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.

§ 29
1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
5. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

§ 30
1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych
w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również Zarządowi Stowarzyszenia, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 31
1. Działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin.
2. Działkowiec może stosować na działce chemiczne zabiegi ochrony roślin wyłącznie preparatami dopuszczonymi do użycia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadającymi odpowiednie certyfikaty.
3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce, jak
i działkach sąsiednich.
4. Przed zastosowaniem środków ochrony roślin działkowiec zobowiązany jest do poinformowania o tym sąsiadów podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu.

§ 32
W rodzinnym ogrodzie działkowym obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 33
1. Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych, bezpieczeństwa i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików , których dopuszczalną liczbę określa zarząd Stowarzyszenia. Chów zwierząt wymaga uprzedniej zgody walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,a dodatkowo hodowla gołębi musi być prowadzona stosownie do wymogów określonych w ustawie – Prawo lotnicze. Na tych samych zasadach działkowiec może hodować pszczoły miodne.
2. Pomieszczenia dla zwierząt, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część altany i wliczane są do jej normatywnej powierzchni.
3. Działkowiec odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu zwierząt, o których mowa w ust.1.
4. Chów zwierząt, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalny, o ile odrębne przepisy, w szczególności przepisy prawa miejscowego, nie stanowią inaczej oraz jedynie w przypadku, gdy nie będzie to nadmiernie uciążliwe dla terenów sąsiednich.

§ 34
1. Działkowiec zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem
i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów.
2. Naruszenie nakazu, określonego w ust. 1 wiązać się będzie z zastosowaniem wobec działkowca sankcji,
o których mowa w ustawie.

§ 35
Bezpośredni nadzór nad zgodnym z regulaminem zagospodarowaniem działki, w tym w sprawach dotyczących altany i innych trwałych urządzeń, sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Przepisy porządkowe
oraz sposób korzystania z mediów

§ 36
1. Działkowiec obowiązany jest:
1) dbać o estetyczny wygląd działki i terenów wspólnych,
2) nie zakłócać spokoju sąsiadom,
3) świadczenia usług na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego;
4) utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:
a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony;
5) uiszczać opłaty ustalone przez Stowarzyszenie.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może określić minimalną liczbą godzin, w których działkowcy
powinni wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i pkt 4.
§ 37

W rodzinnym ogrodzie działkowym zabrania się:
1) zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
2) wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
3) gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy, a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
4) wznoszenia szop, komórek, toalet wolnostojących, klatek itp., niezgodnie z przepisami obowiązującymi w Stowarzyszeniu;
5) spalania na terenie rodzinnego ogrodu działkowego wszelkich odpadów oraz wypalania traw,
6) wjazdu na teren rodzinnego ogrodu działkowego osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub w przypadkach nie cierpiących zwłoki Zarządu Stowarzyszenia,
7) parkowania na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
8) mycia i naprawiania na terenie rodzinnego ogrodu działkowego – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,
9) polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie rodzinnego ogrodu działkowego,
10) wprowadzania i trzymania na terenie rodzinnego ogrodu działkowego psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,
11) naruszania, zmieniania infrastruktury rodzinnego ogrodu działkowego, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,
12) sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych rodzinnego ogrodu działkowego,
13) prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym,
14) prowadzenia na działce działalności gospodarczej i stałe na niej zamieszkiwanie.

§ 38
1. Dopuszcza się wjazd na teren rodzinnego ogrodu działkowego pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.
2. Bramy wjazdowe, umożliwiające bezpośredni dojazd do działek, otwierana będą jedynie po uprzednim powiadomieniu gospodarza w terminie min 3 dni.

§ 39
1. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren rodzinnego ogrodu działkowego pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu na teren rodzinnego ogrodu działkowego ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
2. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę) i jeżeli jest to możliwe ze względów technicznych.
3. Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym ruchowo możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.
4. Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym orzeczeniem właściwego organu potwierdzającym niepełnosprawność uprawniającym do otrzymania karty parkingowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności.

§ 40
Na terenie rodzinnego ogrodu działkowego zakazane jest spalanie roślin oraz innych odpadów.

§ 41
1. Usunięcie z terenów ogólnych rodzinnego ogrodu działkowego lub działki ozdobnych drzew lub krzewów, których wiek przekracza 10 lat, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego organu administracji publicznej.
2. Zezwolenie wydawane jest na wniosek:
1) Zarządu Stowarzyszenia – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego rodzinnego ogrodu działkowego,
2) użytkownika działki – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu działki.

§ 42
1. Alejki ogrodowe powinny posiadać nazwy lub numery.
2. Działka oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.

§ 43
1. Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.
2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia lub mienia, albo w sytuacji, w której działkowiec faktycznie nie użytkuje działki przez okres przynajmniej 10, miesięcy, co potwierdzi Zarząd Stowarzyszenia i grupa co najmniej czterech działkowców. W tym ostatnim przypadku wstęp na działkę możliwy jest wyłącznie w celu dokonania oględzin stanu działki, to jest w szczególności stanu technicznego urządzeń i stanu nasadzeń lub odczytu stanu liczników.

§ 44
1. W celu sprawdzenia stanu zagospodarowania działki, odczytu liczników wody i energii elektrycznej, sprawdzenia prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej i wodociągowej, działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez organy Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do wyznaczenia terminu, w którym działkowcy obowiązani będą do udostępnienia działek, w celach, o których mowa w ust. 1. Wyznaczenie terminu odbywa się poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń, znajdujących się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego. Określony termin nie może przypadać wcześniej, niż na siedem dni od dnia jego wyznaczenia i ogłoszenia.

§ 45
1. Działkowiec może podłączyć działkę do istniejących w rodzinnym ogrodzie działkowym sieciach wodociągowych, elektrycznych i innych wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia.
2. W przypadku korzystania z sieci, o których mowa w ust. 1 działkowiec obowiązany jest do ponoszenia opłat, wyznaczonych przez Stowarzyszenie.

§ 46
1. Wodą pobieraną z ujęć ogrodowych należy gospodarować oszczędnie.
2. Rozliczanie kosztów wody zużytej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. W celu pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem wody do działek i eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, Wlane Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala opłatę wodną.
4. Stwierdzenie przez Zarząd Stowarzyszenia pobierania wody przez działkowca poza wodomierzem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 47
1. Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez Wlane Zebranie Członków Stowarzyszenia i określonych w niniejszym regulaminie.
2. Opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podlicznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny w terminach wyznaczonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. W celu pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem energii do rodzinnego ogrodu działkowego
i eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala opłatę energetyczną.
4. Stwierdzenie przez Zarząd Stowarzyszenia pobierania przez działkowca energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego.
5. Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólnoogrodowej za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, którego dokonuje osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych.
6. Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” w Bochni i regulaminie,
a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku. W celu szczegółowego określenia praw i obowiązków działkowca z tytułu korzystania z energii na działce, wprowadza się następujące zasady w tym zakresie:
1) nowe podłączenie następuje po wykonaniu przez użytkownika na jego koszt, stanowiska
z podlicznikiem i bezpiecznikami,
2) nowe przyłącze doprowadza uprawniony elektryk ze skrzynek rozdzielczych do wykonanego stanowiska na działce,
3) koszty nowego przyłącza pokrywa działkowiec,
4) wymianę dotychczasowego zasilania dokonuje uprawniony elektryk po zatwierdzeniu pisemnego wniosku działkowca i wniesieniu opłaty pokrywającej koszty modernizacji,
5) wszelkie instalacje powodujące awarie sieci będą usuwane bez uprzedzenia użytkownika.
7. Wykorzystywanie energii do celów innych niż wymienione w ust. 6, w tym do celów zarobkowych stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez Zarząd Stowarzyszenia, § 49 stosuje się odpowiednio.
8. Zgoda Zarządu Stowarzyszenia na podłączenie do sieci energetycznej może być uzależniona od uregulowania wszelkich zobowiązań ciążących na działkowcu w stosunku do stowarzyszenia.
9. Rozpoczęcie dostaw energii powinno być poprzedzone przeglądem całości instalacji i akceptacją przez uprawnionego elektryka.
10. Ustala się opłatę za podłączenie do sieci energetycznej ogólnoogrodowej w kwocie 200 zł.
11. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii albo opłaty energetycznej ponad 1 miesiąca od daty terminu płatności stanowi podstawę do zablokowania dostaw energii, § 49 stosuje się odpowiednio.
12. Zarząd Stowarzyszenie może powołać komisję energetyczną, do której kompetencji należy w szczególności:
1) zapobieganie nielegalnemu poborowi energii elektrycznej,
2) współpraca z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej,
3) rozwiązywanie sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej.
13. W przypadku nie powołania komisji energetycznej, jej funkcje pełni zespół powoływany doraźnie przez Zarząd Stowarzyszenia.
14. W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez użytkownika, komisja energetyczna może przeprowadzić kontrolę sieci i instalacji na indywidualnej działce.
15. Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, ogólny stan sieci i instalacji – zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.
16. O zamiarze przeprowadzenia kontroli należy poinformować użytkownika.
17. Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej i użytkownika działki lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest Zarządowi Stowarzyszenia.
18. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w ust. 14, albo niestawieniu się ich w dniu kontroli, należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.
19. Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika może być przesłanką do zastosowania kar statutowych i zablokowania dostaw energii.
20. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli całości sieci energetycznej na terenie ogrodu. Z przebiegu kontroli komisja energetyczna sporządza protokół, w którym zawiera dokonane ustalenia i ewentualne zalecenia. Podpisany przez członków komisji energetycznej protokół przedkładany jest Zarządowi Stowarzyszenia.
§ 48
1. Wprowadza się pojęcie opłaty energetycznej.
2. Przez pojęcie opłaty energetycznej należy rozumieć opłatę corocznie ustalaną przez Zarząd Stowarzyszenia
i zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, przeznaczoną na pokrycie całkowitych kosztów związanych z eksploatacją sieci ogólnoogrodowej.
3. Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu łącznie z opłatą abonamentową i innymi składnikami stałymi stawki sieciowej zawartych
w rachunku wystawianym dla ogrodu przez zakład energetyczny oraz innych obciążeń związanych z zarządzaniem siecią.
4. Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia opłaty, o której mowa w ust. 2.
§ 49
1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:
1) podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika np. poprzez zainstalowanie puszki przed podlicznikiem,
2) ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.
2. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje natychmiastowym odcięciem dopływu energii i zastosowaniem kary określonej poniżej w pkt. 4.
3. Ponowne podłączenie do sieci ogólnoogrodowej będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia
i uiszczeniu opłaty w kwocie 200 zł.
4. W celu zdyscyplinowania użytkowników działek korzystających z energii elektrycznej do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie ustala się następujące kary za stwierdzone nieprawidłowości:
1) pobór energii bez opomiarowania – 500 zł,
2) uszkodzenie plomby podlicznika energii elektrycznej – 200 zł,
3) uszkodzenie plomby bezpiecznika głównego -200 zł .

§ 50
1. W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę – na wniosek działkowca – na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat.
2. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działał opiekun.

§ 51
Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce
i w rodzinnym ogrodzie działkowym, oraz za zachowanie zwierząt, przebywających za jego zgodą lub wiedzą na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 52
1. Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do Zarządu Stowarzyszenia na piśmie zmianę danych osobowych,
w tym zmianę miejsca zamieszkania.
2. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje Zarządu Stowarzyszenia związane z prawem do działki.
3. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się
w aktach ze skutkiem doręczenia.

§ 53
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.

ROZDZIAŁ IV
Opłaty i świadczenia

§ 54
1. Działkowiec obowiązany jest uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłaty ogrodowej.
2. Opłata ogrodowa uchwalana jest corocznie przez walne zebranie, które określa jej wysokość lub sposób wyliczenia oraz termin jej uiszczenia, jednak nie dłuższy niż do 30 czerwca danego roku.
3. Na koszty funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego składają się w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę mediów , takich jak woda i energia elektryczna, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej lub indywidualnej działki przynależnej danemu działkowcowi, z zastrzeżeniem § 48;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wywóz śmieci i nieczystości;
6) koszty ponoszone na zatrudnienie pracowników;
7) koszty zarządu ROD;

§ 55

1. Uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia można zobowiązać działkowca dodatkowo do uiszczania opłaty na prowadzona w rodzinnym ogrodzie działkowym inwestycję lub remont, jak również wprowadzić dodatkowe opłaty, stosownie do potrzeb rodzinnego ogrodu działkowego.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, określają wysokość lub sposób wyliczenia poszczególnego świadczenia oraz termin jego uiszczenia.
3. Działkowcy korzystający z energii obowiązani są uiszczać opłatę, o której mowa w § 48.
4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala na pierwszym zebraniu w danym roku kalendarzowym świadczenie, przynależne Zarządowi Stowarzyszenia w kształcie, zaproponowanym przez Komisje Rewizyjną lub Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” w Bochni, stanowiącego ekwiwalent za prace i czynności, wypełniane przez Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku, w którym członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub inne osoby pełniliby swoje funkcje na podstawie stosunku pracy lub zlecenia, Walne zebranie Członków Stowarzyszenia określa minimalne i maksymalne kwoty ich wynagrodzeń.
5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może ustanowić także inne opłaty, nie wymienione
w regulaminie.
6. Walne zebranie może zwolnić w drodze uchwały członków Zarządu Stowarzyszenia z ponoszenia opłat, o których mowa w § 54 lub 55 ust. 1 na czas trwania kadencji Zarządu Stowarzyszenia, za wyjątkiem § 48. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może nadto w drodze uchwały zwolnić z obowiązku ponoszenia opłat , o których mowa w § 54 lub § 55 ust. 1 w danym roku także inne osoby, które swoją pracą i zaangażowaniem w sposób szczególny przysłużyły się rozwojowi rodzinnego ogrodu działkowego, za wyjątkiem § 48.

§ 56
Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat i świadczeń pieniężnych, określonych w niniejszym rozdziale, w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 57
Małżonkowie będący działkowcami, którym wspólnie przysługuje prawo do działki, opłacają jedną opłatę na rzecz ogrodu i inne świadczenia uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w wymiarze przypadającym na jedną działkę.

§ 58
1. Liczbę godzin i zakres pracy na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego świadczonej przez działkowca zgodnie z przyjętym planem pracy, ustala na każdy rok Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Jeżeli działkowiec nie może wykonać osobiście lub poprzez członka rodziny uchwalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia prac na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego w całości lub w części, obowiązany jest wnieść opłatę w wysokości i terminie uchwalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, jako ekwiwalent za nie wykonane prace.
2. Kwoty uzyskane z opłat, o których mowa w ust.1, Zarząd Stowarzyszenia przeznacza na opłacenie realizacji zadań uchwalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia do wykonania przez działkowców na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – na wniosek zainteresowanego – Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić działkowca częściowo lub całkowicie od obowiązku prac na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§ 59
Interpretacja postanowień regulaminu należy do Stowarzyszenia.

§ 60
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2015 roku.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu możliwa jest tylko w trybie, określonym w Statucie Stowarzyszenia Ogrodowego ,,Nowy Świat” w Bochni, za wyjątkiem postanowień § 47 ust. 10, § 48 i § 49, w zakresie ustalenia wysokości wskazanych w nich kwot, które mogą być zmieniane na zasadach ogólnych, określonych w Statucie Stowarzyszenia Ogrodowego ,,Nowy Świat” w Bochni

Reklamy
Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s