Statut

Załącznik do Uchwały Nr 5/2017
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Ogrodowego „Nowy Świat” w Bochni
z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Statut
Stowarzyszenia Ogrodowego
„Nowy Świat”
w Bochni
Przyjęty w dniu 29 marca 2014 r w Bochni

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Ogrodowe „Nowy Świat.”, zwane dalej: „Stowarzyszeniem” lub „ROD”, jest dobrowolną, samorządną, trwałą organizacją społeczną, zrzeszającą osoby fizyczne.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz.40 ze zm.).
3. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
§ 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Bochnia. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
2. Głównym terenem działań Stowarzyszenie jest obszar ogrodów działkowych, zajmowanych przez Członków Stowarzyszenia oraz inne osoby, legitymujące się prawem do działki (zwany dalej także: „Ogrodem”).
§ 3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
§ 4
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo oraz sztandaru. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§ 5
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.
2. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać wykonanie określonych zadań.
3. Nabycie lub utrata, bądź wygaśnięcie prawa do działki w Ogrodzie, następuje na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz ustawie z dnia 13 grudnia 2013r.
o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz.40 ze zm.).

ROZDZIAŁ II
Cele, zadania i środki ich realizacji
§ 6
1. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest dążenie do ochrony prawnych i materialnych interesów jego Członków. Cel ten będzie realizowany we współdziałaniu z innymi organizacjami działkowców oraz administracją publiczną, jak również innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi.
1a. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych i reprezentować
interesy swoich członków wobec władzy publicznej.
2. Zasadniczym celem Stowarzyszenia, jest również, zakładanie, prowadzenie i zarządzanie rodzinnych ogrodów działkowych.
3. W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, to znaczy ochrony interesów Członków w zakresie wynikającym z ich członkostwa, Stowarzyszenie może udzielać im szeroko rozumianej pomocy merytorycznej, w tym pomocy prawnej jak również prowadzić aktywną współpracę z organami administracji publicznej i innymi podmiotami dla realizacji celów Stowarzyszenia i w jego interesie.
4. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest również zapewnienie jego członkom i ich rodzinom aktywnego wypoczynku i możliwości prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby na działkach w Ogrodzie. Ten cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez wykonywanie następujących zadań:
1) podejmowanie działań zmierzających do polepszania warunków wypoczynku
i prowadzenia upraw na terenie ogrodu,
2) utrzymanie warunków bezpieczeństwa na terenie ogrodu,
3) przestrzeganie przez Stowarzyszenie i jego członków przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz podnoszenia świadomości ekologicznej,
4) poradnictwo w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych,
5) przestrzeganie przez członków zasad współżycia społecznego,
6) gromadzenie majątku zapewniającego działalność Stowarzyszenia,
7) inicjowanie różnych form działalności i wypoczynku na terenie ogrodu.
5. Stowarzyszenie prowadzi także działalność społeczną o charakterze socjalnym, charytatywnym, rekreacyjnym, edukacyjnym i wychowawczym na rzecz członków Stowarzyszenia, ich rodzin oraz lokalnej społeczności, która może polegać na działalności wspomagającej szeroko rozumiany rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
6. Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich;
2) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego;
3)  zakładanie i zagospodarowywanie ROD;
4) ustanawianie praw do działek;
5) wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska;
6) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek
i prowadzeniu upraw ogrodniczych;
7) propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej;
§ 7
Dla usprawnienia działań organizacyjnych Stowarzyszenie wprowadza niezbędne regulaminy, zarządzenia i przepisy porządkowe.
§ 8
Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1) pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność Stowarzyszenia
2) organizowanie imprez, zajęć dla Członków Stowarzyszenia oraz wspólnoty
i społeczności lokalnej,
3) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
4) podejmowanie innych działań.
§ 9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Nabycie i utrata członkostwa
oraz uprawnienia Członków Stowarzyszenia
§ 10
1. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, użytkującą działkę w Ogrodzie.
3. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zwani są dalej: „Działkowcami”.
4. Postanowienia ust. 3 stosuje się w sposób odpowiedni także do innych osób, legitymujących się prawem do działki w Ogrodzie.
5. Na zasadach określonych w niniejszym Statucie, Członkami wspierającymi Stowarzyszenia, mogą być inne osoby fizyczne, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, które wspierają w różnych formach działania Stowarzyszenia.
6. Członkami honorowymi Stowarzyszenia, mogą być osoby fizyczne, które w sposób szczególny wpłynęły na rozwój i propagowanie idei ogrodnictwa działkowego.
§ 11
1. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, nr dowodu osobistego,
2) osoby prawne i inne jednostki organizacyjne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer NIP i Regon, listę osób, uprawnionych do reprezentowania, jak również dołączając także aktualne odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O  wojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Uchwała Zarządu zapada w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji, o której mowa
w ust. 1. Uchwała zawierająca odmowę udzielenia zgody winna zawierać uzasadnienie.
4. Brak podjęcia przez Zarząd uchwały oraz zawiadomienia kandydata w terminie
6 miesięcy od dnia złożenia przez niego deklaracji, równoznaczne jest z przyjęciem
w poczet członków Stowarzyszenia.
5. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść na piśmie, w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji
o decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie przyjęcie Członka, winna zostać podjęta w terminie 60 dni od dnia wniesienia odwołania i zapada zwykłą większością głosów w obecności połowy członków Stowarzyszenia.
6. Za dzień nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, uważa się dzień podjęcia przez Zarząd lub Walne Zebranie uchwały o wyrażeniu w tej sprawie zgody.
7. Uchwały, o których mowa w ust. 2 i 5 w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie członkostwa, są podstawą wpisu na listę Członków.
8. Stowarzyszenie nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, legitymującej się prawem do działki w Ogrodzie, jeżeli osoba ta odpowiada wymaganiom statutu.
9. Wystąpienie ze Stowarzyszenia nie może powodować jakichkolwiek ujemnych następstw dla Działkowca, a w szczególności nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy, na podstawie której Działkowiec legitymuje się prawem do działki w Ogrodzie.
§ 12
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
1) czynnego uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, zabierania głosu na Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu,
2) bycia obecnym i zabierania głosu w posiedzeniach innych organów Stowarzyszenia,
w części podejmowania decyzji w jego sprawie,
3) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
4) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych
z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
5) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
6) korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz innych aktach Stowarzyszenia,
7) Zagospodarowania działki i wyposażenia jej w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminem, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 3.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) realizować cele i zadania Stowarzyszenia,
2) brać czynny udział w działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
3) przestrzegać postanowień powszechnie obowiązującego prawa, Statutu oraz uchwał
organów Stowarzyszenia,
4) uiszczać w terminie składki członkowskie,
5) szanować mienie Stowarzyszenia i innych członków,
6) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
7) regularnie opłacać opłaty ogrodowe i inne należności, wynikające z faktu legitymowania się prawem do działki w Ogrodzie.
3. Członek nie może prowadzić przy wykorzystaniu działki jakiejkolwiek działalności niezgodnej z celami i zadaniami Stowarzyszenia oraz sprzecznej z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Członek ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wyrządzone przez niego szkody na terenie Ogrodu lub w majątku Stowarzyszenia.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w sposób odpowiedni także do innych osób, niebędących członkami Stowarzyszenia, legitymujących się prawem do działki
w Ogrodzie.

§ 13
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
3) likwidacji bądź upadłość członka będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną,
4) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich lub opłat ogrodowych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
2) świadomego nie uczestniczenia w pracach organów Stowarzyszenia,
3) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym statutem i zasadami współżycia społecznego,
4) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
5) działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego Członków,
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia Członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. W przypadku, gdy wyjaśnienia Członka uznane zostaną za wystarczające, zamiast wykluczenia może on zostać upomniany na piśmie przez Zarząd.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 1- 3 stwierdza Zarząd
w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Uchwała w przedmiocie ustania członkostwa lub wykluczenia Członka podejmowana jest bezwzględną większością głosów, w obecności trzech czwartych członków Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 11 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz innych uchwał organów Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający działa w interesie Stowarzyszenia.
5. Ustanie członkosstwa lub skreślenie z listy Członków wspierających następuje zgodnie
z postanowieniami § 13.
§ 15
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Członek honorowy działa w interesie Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego na zasadach określonych
w § 13.
§ 16
1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna
z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów wszystkich Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 17
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, z zastrzeżeniem § 15 ust.2.
§ 18
1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, a odnoszących się do poszczególnych przypadków nabycia lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, stosują się odpowiednio zapisy niniejszego rozdziału, regulujące dane zagadnienie.
2. Przed przyjęciem uchwały o ustaniu lub utracie członkosstwa w Stowarzyszeniu, Zarząd wzywa Członka do wypełnienia wszelkich ciążących na nim i wymagalnych obowiązków, pod rygorem zastosowania środków, przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i aktach wewnętrznych Stowarzyszenia.
§ 19
W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym zainteresowany może – po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego – dochodzić swoich praw na drodze sądowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały organu Stowarzyszeni.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 20
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane w niniejszym statucie także „Walnym
Zebraniem”), jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
§ 21
1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim i tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2. Członek organu Stowarzyszenia wykonuje swoje funkcje osobiście, z zachowaniem najwyższej staranności i dla dobra Stowarzyszenia.
3. Członek organu Stowarzyszenia odpowiada wobec Stowarzyszenia za działania niezgodne z prawem, sprzeczne z interesami Stowarzyszenia oraz za wszelkie zaniechania.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na czteroletnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
5. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów.
6. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w sytuacjach wskazanych w ust. 5 i ust. 6 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
8. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania członków.

§ 22
1. Decyzje organów Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał
2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby Członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez Członków obecnych,
z wyjątkiem postanowień § 13 i 16, w tych przypadkach Walne Zebranie zwoływane jest ponownie, w terminie do 21 dni od dnia pierwszego zebrania.
4. Drugi termin posiedzenia powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie.
§ 23
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym, nie później jednak niż do ostatniego dnia miesiąca kwietnia danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniami wynikającymi z postanowień niniejszego statutu.
2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
4. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
5. W przypadkach nagłych i wymagających podjęcia natychmiastowych decyzji, Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w terminie przypadającym nie wcześniej, niż na 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o jego zwołanie, przy zastrzeżeniu, że Członkowie Stowarzyszenia w terminie tym zawiadomieni zostaną o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
6. Walne Zebranie zwołuje się w siedzibie Stowarzyszenia lub w ustalonym miejscu.
7. W przypadku, gdy zarząd z własnej inicjatywy nie zwoła Walnego Zebrania, w okresie,
o którym mowa w ust. 1, zwołania Walnego Zebrania dokonuje Komisja Rewizyjna.
§ 24
1.  Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) uchwalenie statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
2) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
3) uchwalenie regulaminu Ogrodu lub jego zmiany,
4) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności
w minionej kadencji,
7) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
8) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
9) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
10) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz opłat ogrodowych,
12) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji i związków stowarzyszeń ogrodowych,
14) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
15) podejmowanie uchwał w przedmiocie oddawania działki w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej;
16) podejmowanie innych uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz
w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Oprócz spraw objętych proponowanym porządkiem obrad, ujawnionym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania, Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów obecnych na nim Członków, może poszerzyć porządek obrad także o punkty niezaproponowane w zawiadomieniu.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3, Walne Zebranie wybiera komisję skrutacyjną, składającą się minimum z dwóch osób, której zadaniem jest policzenie głosów oddawanych „za”, „przeciw” lub „wstrzymujących się” podczas głosowań Walnego Zebrania oraz sporządzenie odpowiednich protokołów.
5. W Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą uprawnieni członkowie Stowarzyszenia osobiście lub przez swoich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników, legitymujących się stosownymi pełnomocnictwami.
6. Uchwały, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 11, 12, 13 i 14, 15 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej polowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.
7. Regulamin Ogrodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa w szczególności sposób korzystania z terenu ogólnego Ogrodu oraz infrastruktury ogrodowej, a także inne kwestie, związane z funkcjonowaniem Ogrodu.
§ 25
1. Zarząd składa się z trzech do dziewięciu członków, którymi mogą być: Prezes, Wiceprezesi Sekretarz, Skarbnik i Członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy Zarząd składa się z siedmiu członków, którymi są: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik i dwóch Członków Zarządu.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany Członek Zarządu.
4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz,
w szczególności przed sądami i organami administracji, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składać może dwóch członków Zarządu łącznie bądź członek Zarządu wraz z prokurentem, w stosunku do którego stosuje się odrębne przepisy.
§ 26
1.  Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
3) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
4) dokonywanie czynności prawnych związanych z ustanawianiem i wygaśnięciem prawa do działki,
5) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
6) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
7) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem § 31 ust. 11,
8) prowadzenie ewidencji działek w Ogrodzie,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia,
10) dbanie o majątek Stowarzyszenia.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 8 prowadzona ma być pisemnie lub przy użyciu urządzeń elektronicznych i obejmować ma w szczególności:
1) numer porządkowy działki;
2) powierzchnię działki;
3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby lub osób, którym przysługuje tytuł prawny do działki i rodzaj tego tytułu prawnego.
3. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu, a w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w ust. 2, przynajmniej dwaj Członkowie Zarządu.
6. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
7. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu. Szczegółowe zasady działania Biura Stowarzyszenia, określa regulamin, uchwalony przez Zarząd.
8. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Maksymalna i minimalna wysokość wynagrodzenia otrzymywana przez członka zarządu określana jest przez Walne Zebranie, które rozważa propozycje przedłożone przez Komisję Rewizyjną lub Zarząd Stowarzyszenia.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich i opłat ogrodowych,
5) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, albo też w inny sposób zależni,
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
§ 28
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
§ 29
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, spośród uprawnionych Członków Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu władzy.
§ 30
1. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o
1) zwykłej większości głosów, należy przez to rozumieć więcej głosów oddanych „za”
niż „przeciw”;
2) bezwzględnej większości głosów, należy prze to rozumieć, więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”;
2. Zawiadomienia, o których mowa w niniejszym statucie, w przypadku braku odrębnych regulacji, polegają na opublikowaniu stosownej informacji na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia lub stronie internetowej Stowarzyszenia, jak również wysłaniu listu poleconego, zawierającego stosowną informację lub wiadomości elektronicznej,
w przypadku, gdy osoba zainteresowana wyrazi na to pisemną zgodę. Zawiadomień można dokonywać również osobiście, to znaczy poprzez doręczenie stosownej informacji osobie zainteresowanej, która fakt zawiadomienia potwierdza własnoręcznym podpisem na jego kopii. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie znajdują postanowienia Księgi pierwszej, Tytuł VI, Dział I, Rozdział 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
oraz   zasady ustalania i uiszczania składek członkowskich i opłat ogrodowych
§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, określonych w niniejszym statucie.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
1) składek członkowskich
2) opłat działkowych, w tym w razie konieczności także czynsz,
3) dotacji,
4) środków otrzymanych od sponsorów,
5) darowizn,
6) zapisów i spadków,
7) dochodów z własnej działalności,
8) dochodów z majątku.
3. W przypadku, gdy niniejszy statut nie stanowi inaczej, do opłat działkowych stosuje się regulacje, dotyczące składek członkowskich.
4. Na koszty funkcjonowania Stowarzyszenia składają się w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody oraz innych mediów
w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wydatki związane z zarządzaniem Stowarzyszenia.
5. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie składek członkowskich.
6. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 31 maja każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu
30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Raz w roku, nie później niż do dnia 30 kwietnia, Stowarzyszenie przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.
9. Informacja, o której mowa w ust. 8, zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD
w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust. 2. Informacja jest udostępniana w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią, § 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
10. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
11. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, z wyjątkiem zawarcia umowy, o której mowa w § 37,
2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
4) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
5) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 25.000 zł (słownie złotych polskich: dwadzieścia pięć tysięcy) lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
6) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§ 32
1. Wysokość składek członkowskich w danym roku, ustala Walne Zebranie, na zasadach określonych w § 22 i 24 niniejszego statutu.
2. O ustalonej przez Walne Zebranie wysokości składek członkowskich, powiadamia się Działkowców poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, dostępnej dla wszystkich działkowców oraz zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia, w przypadku jej istnienia. Działkowcy, którzy nie brali udziału w Walnym Zebraniu, na którym ustalono wysokość składki członkowskiej, powiadamiani są o jej wysokości poprzez wysłanie im listu poleconego, zawierającego stosowną informację.
3. Osoby korzystające z działek, lecz niebędące członkami Stowarzyszenia, powiadamiani są o ustalonej przez Walne Zebranie wysokości opłat ogrodowych, poprzez wysłanie im listu poleconego, zawierającego stosowną informację, § 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. O zmianie wysokości składek członkowskich i opłat ogrodowych Stowarzyszenie jest obowiązane zawiadomić Działkowców oraz osoby korzystające z działek, lecz niebędących członkami Stowarzyszenia, w sposób określony w ust. 2 i 3, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia składek członkowskich, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.
5. W terminie 2 miesięcy od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, osoby, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą zakwestionować podwyżkę opłat działkowych, wytaczając powództwo o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna lecz w innej wysokości. W takim przypadku osoby wytaczające powództwo, obowiązane są uiszczać opłaty ogrodowe w dotychczasowej wysokości do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie.
6. Do sposobu zawiadomień, o którym mowa w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia § 30 ust. 2.
§ 33
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
1) członków Stowarzyszenia i jego organów,
2) pracowników Stowarzyszenia,
3) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
4) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
§ 34
1. Gromadzenie środków finansowych Stowarzyszenia odbywa się na koncie bankowym.
2. Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia dokonywane są na konto bankowe Stowarzyszenia lub bezpośrednio do Skarbnika;
3. W przypadku nie dokonania przez Członka lub inną osobę, bądź podmiot, o którym mowa w niniejszym Statucie, wpłat w wymaganym terminie, Zarząd obowiązany jest do naliczenia odsetek za zwłokę, w wysokości odsetek ustawowych, licząc od dnia następnego po ustalonym terminie wpłaty, a w przypadku zwłoki lub opóźnienia w zapłacie dłuższej niż 12 miesięcy, po uprzednim wezwaniu zobowiązanego do zapłaty – wystąpienia na drogę sądową, celem wyegzekwowania należności.
4. Zapisy ust. 3 nie wyłączają możliwości działania, określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Walne Zebranie może określić także inny sposób dochodzenia należności, przysługujących Stowarzyszeniu.
§ 35
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa albo wiceprezesa i drugiego członka Zarządu lub członka Stowarzyszenia upoważnionego przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 6.

§ 36
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ VI
Prawo do działki
§ 37
1. Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej (zwanej dalej: „umową”).
2. Umowa zawierana jest pomiędzy Stowarzyszeniem a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki.
3. Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.
4. Przez umowę dzierżawy działkowej Stowarzyszenie zobowiązuje się oddać Działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków,
a Działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.
5. Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 38
Prawo do działki wygasa z chwilą:
1) rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia;
2) śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
3) likwidacji ROD lub jego części, na której znajduje się działka;
4) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
§ 39
1. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Stowarzyszenie, Działkowcowi przysługują środki prawne, określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
2. W razie śmierci Działkowca lub w przypadku rozwiązania małżeństwa Działkowców, legitymujących się wspólnie prawem do działki, kwestię następstwa prawnego, określa się zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Działkowiec, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, może w drodze umowy przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu oraz postanowienia końcowe
§ 40
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na zasadach określonych w § 22 i 24.
§41
Jeżeli co innego nie wynika z postanowień niniejszego Statutu, podejmując uchwałę
o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji, wybiera Likwidatorów oraz oznacza przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§42
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach i ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz.40 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych.

Reklamy